EnglishالعربيةSyriac

ܛܟܣܐ ܓܘܝܐ ܕܩܢܛܪܘܢ

ܛܲܟܼܣܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܵܘܿܢܲܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ

ܠܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܘܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܕܲܥܬܝܼܕܵܝܹ̈ܐ

ܥܸ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܐܵܠܨܵܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܡܘܼܥܒܼܸܕܠܲܝܗܝ ܠܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ:

ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܕܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐ݇ܬܹܐܠܵܗ̇ ܒܥܸܕܵܢ ܩܛܵܪܬܵܐ ܕܒܹܝܬ ܘܲܥܕܵܐ ܕܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܬܪܲܝܵܢܵܐ ܗܵܘ ܕܓ݂ܕܸܫܠܹܗ ܒܝܲܪܚܵܐ ܕܬܲܡܘܼܙ ܫܸܢܲܬ݂ 2013، ܘܗܵܘ ܕܫܘܼܬܸܦܠܹܗ ܓܵܘܹܗ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܚܲܒܼܪ̈ܵܢܹܐ ܕܦܵܠܚܝܼܢ݇ ܗ݇ܘܵܘ ܥܲܡ ܚܕ݂ܵܕ݂ܹܐ ܒܚܲܩܠܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܐܘܼܡܬܵܢܵܝܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܵܐ ܕܥܝܼܪܵܩ ܡܼܢ ܫܲܒܼܥܝܼܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ.

ܘܒܗܵܢ ܠܘܼܡܵܕ݂ܵܐ ܕܪܸܫܠܗܘܿܢ ܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼܐܹ̈ܐ، ܘܡܸܢܲܝܗܝ، ܬܒ݂ܝܼܪܘܬ݂ ܣܲܒ݂ܪܵܐ ܣܝܵܣܵܐܝܼܬ݂ ܘܪܸ̈ܢܝܵܐܝܼܬ݂ ܕܝܼܠܹܗ ܥܲܡܲܢ ܣܘܼܪܵܝܵܐ (ܲܟܲܠܕܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ) ܒܸܠܝܵܐ ܒܗܘܿܢ ܘܥܸܠܵܬ݂ܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ. ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܒܗܵܕ݂ ܬܦܲܩܬܵܐ ܡܘܼܚܫܸܚܠܗܘܿܢ ܟܲܕ݂ ܕܝܼܗ݇ܘܲܚ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܠܚܲܕ݂ ܫܘܼܬ݂ܐܵܣܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܬܵܐ ܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܝܲܨܘܿܦܵܐ ܕܡܲܫܟܸܚ ܫܒܼܝܼܠܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܚܫܝܼܚܹ̈ܐ ܠܲܒܢܵܝܵܐ ܕܕܲܥܬܝܼܕ ܙܲܗܝܵܐ ܠܗܵܢ ܥܲܡܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܡܲܕ݂ܢܚܵܐ ܡܸܨܥܵܝܵܐ ܘܒܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܒܘܼܪܪ̈ܒܸܙܵܐ، ܘܚܲܡܲܝܬܹܗ ܡܼܢ ܦܫܵܪܵܐ ܘܐܲܒܼܕ݂ܵܢܵܐ܂ ܥܒܼܸܕܠܲܝܗܝ ܡܫܲܘܬܸܦܵܢܹ̈ܐ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܣܝܼܡܬܵܐ ܚܕ݂ܵܐ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕ݂ܵܐ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܓܡܝܼܪܵܐ ܘܡܲܩܪܸܒܼܵܐ ܚܕܵܐ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܫܲܡܠܵܝܬܵܐ، ܘܦܘܼܠܛܵܗ ܝܼܗ݇ܘܵܐ ܢܦܩܘܼܬ݂ܵܐ ܕܗܵܢ ܩܝܵܡܵܐ.

ܠܡܵܐ ܦܸܫܠܹܗ ܡܫܘܼܡܗܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܵܘܿܢܲܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ.

ܡ̣ܢ ܒܵܬܲܪ ܫܘܼܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܫܲܬ݂ܐܸܣܵܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܝܵܘܿܢܲܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ، ܦܣܸܩܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܫܲܬܐܸܣܵܢܵܐ ܕܡܵܘܬ̇ܒ݂ܵܐ ܫܸܡܸܗ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܒܫܸܡܵܐ ܕܲܡܢܵܚܵܐ، ܡܛܠ ܓܲܪܹܗ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܗܵܝ ܕܝܼܗ݇ܘܵܐ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܡܫܲܬ݂ܐܸܣܵܢܵܐ ܘܡܫܵܘܬܦܵܢܵܐ ܒܗܵܕ ܬܲܚܡܲܢܬܵܐ ܘܚܫܵܠܬܵܐ ܕܛܘܼܟܵܣܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܘܕܒܼܸܚܠܹܗ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬ݂ܵܐ ܠܦܘܼܬ݂ ܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܡܬܲܢ܂

ܡܫܘܼܪܹܐ ܠܵܗ ܗܵܕ ܡܹܐܙܲܠܬܵܐ ܝܲܪܝܼܟܼܬܵܐ ܘܙܪܝܼܙܘܼܬܹܗ ܐܘܼܡܬܵܢܵܐܝܼܬ݂ ܘܡܲܪܕܘܼܬ݂ܵܢܵܝܼܬ݂ ܒܫܲܒܼܥܝܼܝܹ̈ܐ ܕܕܵܪܵܐ ܕܲܥܒܼܲܪ ܘܗܲܠ ܝܘܿܡ ܫܘܼܢܵܝܹܗ: ܘܗܒ݂ܸܠܹܗ ܟܠ ܥܸܕܵܢܹܗ ܘܐܲܟ݂ܝܼܦܘܼܬܹܗ ܘܥܸܨܪܘܼܬ݂ ܪܸܢܝܹܝܗ ܠܬܸܫܡܸܫܬܵܐ ܕܡܲܪܕܘܼܬܵܐ ܘܠܸܫܵܢܵܐ ܘܝܵܪܬܘܼܬܵܐ ܕܒܢܵܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܣܘܼܪܵܝܵܐ (ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ)، ܡܘܼܚܫܸܚܠܹܗ ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܡܫܲܬ݂ܐܸܣܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܡܸܐ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܒܫܸܡܹܗ ܠܲܡܝܲܩܪܵܢܘܼܬ݂ ܟܲܫܝܼܪܘܼܬ݂ܹܗ ܓܠܝܼܬ݂ܵܐ ܠܒܸܢܝܵܢܵܐ ܠܕܲܥܬܝܼܕ ܒܲܗܪܵܢܵܐ ܠܝܘܼܒܵܠܹ̈ܐ ܐܵܬ݂ܝܵܢܹ̈ܐ܂

ܡܠܘܿܐܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ:

ܫܸܡܵܐ: ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬ݂ܵ ܘܫܵܘܦܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܵܘܿܢܲܢ ܗܘܿܙܵܝܵܐ ܠܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܕܲܥܬܝܼܕܵܝܹ̈ܐ܂

ܝܼܠܹܗ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܸܢܝܵܝܵܐ ܫܲܠܝܼܛ ܒܝܵܬܹܗ، ܐܝܼܬ݂ܒܹܗ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܡܵܪ̈ܲܝ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܒܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܝܼܕܲܥܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܢܵܝܬܵܐ ܒܐܲܬ݂ܪܲܢ ܐܸܡܗܵܝܵܐ ܘܒܐܲܬ݂ܪ̈ܵܘܵܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ، ܘܐܝܼܬ݂ܠܲܝܗܝ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬ݂ܵܐ ܒܕܲܥܬ݂ܝܼܕ ܕܥܲܡܲܢ ܣܘܼܪܵܝܵܐ (ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܵܬ݂ܘܿܪܵܝܵܐ) ܘܦܵܠܚܝܼܢ݇ ܒܩܸܢܛܪܘܿܢ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܐܝܼܬ݂.

ܡܲܬ݂ܩܢܵܐ (ܫܵܘܦܵܐ) ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ:

ܡܕܝܼܢ݇ܬܵܐ ܕܡܵܠܒܘܿܪܸܢ – ܐܘܿܣܬܿܪܵܠܝܵܐ܂

ܡܠܘܿܐܵܐ ܬܪܝܵܢܵܐ:

ܟܝܵܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬ݂ܐܵܣܵܐ ܪܸܢܝܵܝܵܐ، ܕܝܼܡܘܼܩܪܵܛܵܝܵܐ، ܫܲܠܝܼܛ ܒܝܵܬܹܗ ܘܠܵܐ ܪܸܒܚܵܝܵܐ܂

ܡܠܘܿܐܵܐ ܬܠܝܼܬܵܝܵܐ:

ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܲܫܒܼܝܼܠܹ̈ܐ ܕܡܲܓܡܵܪܬܲܝܗܝ

 1. ܡܲܩܪܵܒܼܬܵܐ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܘܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܣܸܝܵܣܵܝܹ̈ܐ ܘܲܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܡܵܐ ܕܒܪܵܝܵܐ ܓܵܘ ܦܸܢܝܵܬ̈ܵܐ ܕܫܵܟܢܝܼܢ݇ ܒܲܝܗܝ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܣܘܼܪܵܝܵܐ (ܟܲܠܕܵܝܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ)܂
 2. ܬܲܪܓܘܿܡܵܐ ܘܦܪܵܣܵܐ ܠܣܝܵܡܹ̈ܐ ܘܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ (ܒܵܚܫܹ̈ܐ) ܘܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܣܸܝܵܣܵܝܹ̈ܐ ܘܡܲܪ̈ܕܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܥܵܠܡܵܐ ܠܚܲܕ݇ ܠܸܫܵܢܵܐ ܦܪܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ܂
 3. ܦܪܵܣܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܘܬܲܫܪܵܪܹ̈ܐ ܕܥܵܒܼܕܝܼܢ݇ ܠܲܝܗܝ ܒܵܚܘܿܪܹ̈ܐ ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܐܵܘ ܡܫܲܘܬܸܦܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܒܓܵܘ ܫܒܼܝܼܠܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܝܼܘܼܕܵܥܵܐ ܚܸܙܝܹ̈ܐ ܐܵܘ ܫܡܝܼܥܹ̈ܐ ܐܵܘ ܩܸܪ̈ܝܹܐ܂
 4. ܡܲܩܵܡܬܵܐ ܕܚܘܼܕ݂ܪܹ̈ܐ ܪܸ̈ܢܝܵܝܹܐ ܘ ܣܸܝܵܣܵܝܹ̈ܐ ܘܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܫܘܼܕܵܥܵܐ܂
 5. ܦܪܲܫ ܐܝܼܩܵܪܵܐ ܕܪ̈ܵܢܘܿܝܹܐ ܘܒܵܪ̈ܘܿܝܹܐ ܕܡܸܩܪܸܒܼܠܲܝܗܝ ܬܸܫܡܸܫ̈ܝܵܬ݂ܵܐ ܓܲܠܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܠܲܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ܂
 6. ܡܲܟܒ݂ܵܫܬܵܐ ܘܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܟ݂ܬ݂ܒܼܵܢ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܕܥܲܠ ܨܒ݂ܘܼܵܬ̈ܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܵܬ݂ܵܐ ܠܸܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܥܵܠܡܵܐ܂
 7. ܡܛܲܝܒ݂ܘܼܬ݂ܵܐ ܕܒܲܚܫܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܡܛܠ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܣܘܼܪܝܵܝܵܐ ܘܲܦܪܵܣܬܹܗܝ ܘܡܛܲܘܘܿܪܹܗ ܘܲܚܲܕܘܿܬ݂ܹܗ ܕܦܵܐܸܫ ܠܸܫܵܢܵܐ ܕܵܪܵܝܵܐ܂
 8. ܠܲܡܠܘܿܡܹܐ ܠܝܵܪܬܘܼܬܵܐ ܥܲܡܵܝܬܵܐ ܕܲܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ܂
 9. ܦܠܵܚܵܐ ܥܲܡ ܒܵܬܲܝ̈ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܨܵܘܒܹ̈ܐ ܬܹܒܼܹܝܠܵܝܹ̈ܐ ܒܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܕܝܵܨܦܝܼܢ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ، ܘܲܥܒ݂ܵܕ݂ܬܵܐ ܠܚܘܿܓܼܝܵܬ̈ܵܐ ܗܸܪ̈ܓܵܢܵܝܵܬܵܐ ܘܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܒܲܡܫܵܘܬܵܦܬܵܐ ܕܡܸܬܕܝܼܠܵܢܹ̈ܐ ܘܲܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܲܝ̈ ܕܪ̈ܵܫܹܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܨܵܘܒܹ̈ܐ ܐܵܢܝ ܕܐܝܼܬ݂ܠܗܘܿܢ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬ݂ܵܐ ܒܨܸܒܼܘܼܵܬܼܲܢ ܘܝܵܪܬܘܼܬ݂ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܪܒܼܝܼܥܵܝܵܐ:

ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ

ܐܝܼܬ݂ ܫܲܪܛܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܠܟܠ ܒܲܥܵܝܵܐ ܕܗܲܕܵܡܘܼܬܵܐ، ܕܗܵܘܹܐܠܹܗ :

 1. ܗܵܘܹܐ ܡܬܘܼܡܸܡܵܐ ܠ (20) ܥܸܣܪܝܼܢ ܫܸܢܹܐ܂
 2. ܩܒܵܠܬܵܐ ܠܛܘܼܟܵܣܵܐ ܓܵܘܵܝܵܐ ܘܥܵܪܹܐ ܒܹܗ܂
 3. ܘܵܠܹܐ ܥܲܠ ܗܲܕܵܡܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܡܨܵܝܬܵܐ ܠܥܒܼܵܕܵܐ ܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܘܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܒܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܚܲܩܠܹ̈ܐ ܕܝܵܨܹܦ ܒܗܘܿܢ ܩܸܢܛܪܘܿܢ܂
 4. ܩܒܵܠܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܠܒܵܥܘܼܬܹܗ ܗܵܝ ܕܡܲܚܙܝܵܐ ܝܲܨܝܼܦܘܼܬܹܗ ܒܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܨܸܒ݂ܝܵܢܹܗ ܠܸܦܠܵܚܵܐ ܬܵܐ ܛܘܼܘܵܪܹܗ ܘܦܵܐܹܫ ܡܙܘܼܟܝܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒ݂ܵܐ.
 5. ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܕܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܬܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܚܡܝܼܫܵܝܵܐ:

ܘܵܠܝܵܬ̈ܵܐ ܘܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܵܐ

1- ܦܠܵܚܵܐ ܥܲܠ ܡܲܢܨܘܿܚܹܐ ܪܵܕܘܿܝܘܼܬ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܢܝܼܫܹ̈ܗ܂

2- ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܕܘܼܪܵܫܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܟܵܡܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܪܵܛܝܼܓܼܝܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܲܕܝܵܢܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܘܼܡܵܕܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ܂

3- ܟܠ ܗܲܕܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܙܸܕܩܵܐ ܕܡܲܚܫܸܚ ܠܢܲܦ̮ܫܹܗ ܐܵܘ ܠܲܐ݇ܚܪܹܢܵܐ ܓܵܘ ܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܦܝܼܫܠܲܝܗܝ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܠܦܘܼܬ ܗܵܢ ܛܘܼܟܵܣܵܐ، ܐܵܘ ܐܵܢܝ݇ ܕܩܵܒܹܠ ܒܫܲܬܐܲܣܬܲܝܗܝ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܫܬܝܼܬܵܝܵܐ:

ܐܲܒܝܼܕܘܼܬܼ ܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ

 1. ܐܸܢ ܗܲܕܵܡܵܐ ܫܵܪܹܐ ܢܲܦ̮ܫܹܗ܂
 2. ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܒܝܼܕܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܗܲܕܵܡܵܝܘܼܬܵܐ܂
 3. ܐܸܢ ܥܵܒ݂ܸܕ ܚܲܕ݇ܟܡܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܕܡܲܝܬܝܼ ܚܸܪܒܵܝܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ، ܘܒܵܬܲܪ ܡܵܐ ܕܒܵܪܹܐ ܚܲܕܐ ܬܲܫܪܵܪܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܒܗܵܢ ܡܠܘܿܐܵܐ܂
 4. ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܘܼܢܕܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܵܐ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܫܒܼܝܼܥܵܝܵܐ܃

ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ

ܩܲܕܡܵܝܲܬ: ܚܵܒܼܹܫ ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪ̈ܝܹܐ ܠܲܩܛܵܪܬܵܐ ܕܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܒܝܲܕ݂ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ܂

ܬܪܲܝܵܢܘܼܬ: ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܪܵܐ ܟܢܘܼܫܝܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܟܠ ܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܬܲܡܸܡ ܩܝܵܡܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܒܲܡܛܲܝܒܼܘܼܬܵܐ ܕܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܲܠܓܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܣܓܼܝܼܠܹ̈ܐ ܓܵܘ ܩܸܢܛܪܘܿܢ.

ܬܠܝܼܬܵܝܘܼܬ: ܐܸܢ ܠܵܐ ܩܵܝܸܡ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܒܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܥܵܒ݂ܸܕ݂ ܩܪܵܝܬܵܐ ܐ݇ܚܪܹܬܵܐ ܠܲܟܢܘܼܫܝܵܐ ܒܵܬܲܪ ܚܲܡܫܲܥܣܲܪ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܒ݂ܪܝܼܢ݇ ܥܲܠ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ، ܘܦܵܐܹܫ ܩܛܝܼܪܵܐ ܥܲܠ ܡܛܲܝܒܼܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܘܵܠܹܐ ܓܘܼܒܵܝܲܝܗܘܿܢ܂

ܪܒܼܝܼܥܵܝܘܼܬ: ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܓܘܼܫܡܵܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܪܸܪܹܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ (ܦܲܠܓܵܐ +1)܂

ܚܡܝܼܫܘܼܬ: ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܙܸܕܩܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܠܲܩܛܵܪܬܵܐ ܕܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܟܲܕ ܗܵܘܹܐ ܨܸܒ݂ܝܵܝܢܵܝܵܐ ܕܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܲܠܓ̇ܘܼܬ݂ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ܂

ܫܬܝܼܬܵܝܘܼܬ: ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܨܵܠܘܿܚܘܼܬܵܐ ܠܫܪܵܝܬܵܐ ܠܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܓܵܘ ܟܢܝܼܫ̈ܘܵܬ݂ܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܵܬܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܝܼܨܘܼܬܵܐ، ܘܒܐܵܘܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܣܲܓܝܼܐܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ (ܦܲܠܓܵܐ + 1) ܕܡܛܲܝܒܼܹ̈ܐ ܘܒܵܬܲܪ ܬܲܡܲܡܬܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ܂

ܫܒܼܝܼܥܵܝܘܼܬ:  ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܐܝܼܬ݂ܠܹܗ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܟܲܕ݂ ܟܲܢܫܝܼܢ݇ ܕܵܘܼܪ̈ܵܐܝܼܬ݂ :

 

 1. ܕܪܵܫܵܐ ܕܬܲܫܪܵܪܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ : ܘܒܨܵܝܵܐ ܘܛܲܝܡܘܿܢܹܐ ܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ  ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܒܕܵܘܪܪܬܵܐ  ܕܕܲܥܒ݂ܲܪ ܘܕܪܵܫܵܐ ܠܬܲܫܪܵܪܬܵܐ ܡܵܠܲܝܬܵܐ ܡܘܼܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܡܟܬ݂ܒ݂ܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬ݂ܵܢܵܝܵܐ܂
 2. ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܪܵܪܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ، ܘܲܒܨܵܝܵܐ ܘܛܲܝܡܘܿܢܹܐ ܫܘܼܘܫܵܛܹ̈ܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܓܵܘ ܕܘܼܪܬܵܐ ܥܒܼܝܼܪܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܕܘܼܪܵܫܵܐ ܥܲܠ ܬܲܫܪܵܪܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܼܵܐ ܡܼܢ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ܂
 3. ܬܲܫܪܵܪܬܵܐ ܕܬܘܼܩܵܠܵܐ ܘܚܘܼܟܡܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܵܐ ܘܘܲܪܵܩܵܐ ܥܲܡܲܠܲܝܬܵܐ ܠܕܘܼܪܬܵܐ ܐܵܬܝܵܢܬܵܐ܂
 4. ܦܵܐܹܫ ܓܘܼܒܝܵܐ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܵܠܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܵܐ ܘܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܦܲܪܕܵܢܵܝܵܐ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܬܡܝܼܢܵܝܵܐ܃

ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

 1. ܦܵܐܹܫ ܓܘܼܒܝܵܐ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܒܝܲܕ ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܗ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ ܟܠ ܬܠܵܬ ܫܸܢܹ̈ܐ ܐܵܘ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܝܹ̈ܗ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ܂
 2. ܗܵܢ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܚܵܒ݂ܸܫ (17) ܡ̣ܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܦܪ̈ܝܼܣܹܐ ܒܬܹܒ݂ܹܝܠ ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܹ̈ܐ ܡܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܕܝܼܠܗܘܿܢ܂
 3. ܒܸܕ ܩܵܛܹܪ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܠܲܟܢܘܼܫܝܹܗ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܒܪܹܫܵܢܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘ ܗܲܕܵܡܵܐ ܒܘܼܫ ܪܲܒܵܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ܂
 4. ܒܸܕ ܓܲܒܹܐ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܠܪܹܫ ܘܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܐܵܦ ܠܪܹ̈ܫܵܢܹܐ ܕܓܘܼܫܡܹ̈ܐ ܘܦܲܥܘܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܹܝܬ݂ ܗܲܕܵܡܹ̈ܗ܂
 5. ܡܪܲܩܒܵܢܘܼܬܵܐ ܠܫܘܼܫܵܛܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܣܝܥܵܬܹܗ ܘܛܠܵܒܵܐ ܠܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܣܝܥܬܵܐ ܓܵܘܵܢܲܝܬܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܝܼܨܘܼܬ݂ܵܐ ܥܠܹܗ ܘܒܐܲܘܝܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕܣܲܓܝܼܐܘܼܬܵܐ ܙܥܘܿܪܬܵܐ܂
 6. ܒܸܕ ܬܲܡܸܡ ܩܝܵܡܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܒܚܕ݂ܵܐ ܣܲܓܝܼܐܘܼܬܵܐ ܦܫܝܼܛܬܵܐ (ܦܲܠܓܵܐ + 1)܂
 7. ܪܹܫ ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܫܝܼܚܵܐ ܠܲܫܩܵܠܛܲܥܢܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܘܒܸܕ ܫܵܩܸܠ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܑ݂ܵ ܕܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ܂
 8. ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܛܵܠܹܒ ܥܘܼܪܕܵܢܵܐ ܕܒܚܝܼܪܹ̈ܐ ܘܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܝܲܗ݇ܒ݂ܸܠܲܝܗܝ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬ݂ܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܚܵܫܘܿܚܘܼܬ݂ܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ ܐܵܘ ܡܵܠܵܝܬܵܐ܂
 9. ܒܸܕ ܡܲܬܸܒܼ ܠܐܸܣܛܪܵܛܝܼܓܼܝܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܠܫܲܢ݇ܬܵܐ ܐܵܬܝܵܢܬܵܐ܂
 10. ܟܘܼܢܵܫܹ̈ܐ ܒܗܵܘܲܝܼ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐܝܼܬ݂ ܐܵܘ ܟܲܕ ܐܝܼܬ݂ ܐܲܠܝܼܨܘܼܬܑ݂ܵ ܠܸܩܛܵܪܬܵܐ܂

 

ܡܸܬܿܬܿܕܝܼܠܵܢ̈ܘܵܬܵܐ ܘܘܵܠܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܪܹܫ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ

 1. ܒܫܵܩܸܠ ܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܲܟܘܼܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ، ܘܒܲܥܪܝܼܒܼܘܼܬܹܗ ܒܸܕ ܫܵܩܹܠ ܫܵܘܦܹܗ ܬܲܚܠܘܼܦܹܗ ܐܵܘ ܢܵܛܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ܂
 2. ܡܲܩܸܦ ܥܲܡ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܘܵܠܝܵܬ̈ܵܐ ܘܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ܂
 3. ܫܵܐܹܠ ܡܼܢ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܠܬܲܫܪܵܪܹ̈ܐ (ܡܕܲܒܪ̈ܵܢܘܼܬܵܢܵܝܹܐ ܘܡܵܠܵܝܹ̈ܐ) ܫܲܢ݇ܬܵܝܹ̈ܐ ܘܓܵܠܸܚܠܲܝܗܝ ܥܲܠ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܠܲܕܪܵܫܬܲܝܗܝ ܘܛܲܝܲܡܬܲܝܗܝ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܬܫܝܼܥܵܝܵܐ:

ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ

 1. ܐܸܬ݂ܗܲܕܲܡ ܡ̣ܢ ܬܸܫܥܵܐ (ܘܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܥܘܹ̈ܐ) ܘܲܬܪܹܝܢ ܕܫܵܩܠܝܼ ܫܵܘܦܵܐ ܕܥܪ̈ܝܼܒ݂ܹ̈ܐ. ܘܦܵܝܫܝܼ ܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܗ ܒܝܲܕ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܟܠ ܬܠܵܬ ܫܸܢܝܼܢ܂
 2. ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܦܲܠܓ݂ܝܼܢ݇ ܘܵܠܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܒܲܝܢܵܬ݂ܠܘܿܢ ܐܲܝܟܼ ܕܒܐܬ݂ܵܝܵܐ ܝܠܹܗ܃
 • ܬܲܚܠܘܼܦ ܪܹܫܡܟܬܒ݂ܵܐ.
 • -         ܢܵܛܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ.
 • -         ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ.
 • -         ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ.
 • -         ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܲܡܛܲܝܒܼܵܢܘܼܬ݂ ܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ.
 • -         ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܕܐܸܣܘܿܪܹ̈ܐ، ܘܘܵܠܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܐܲܠܨܵܝܵܬ݂ܵܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ܂

3- ܡܲܘܬܒܼܵܐ ܒܸܕ ܡܲܓܡܸܪ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܠܬܲܡܲܡܬܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ، ܘܒܸܕ ܟܵܦܹܫ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܟܠ ܝܵܪܚܵܐ ܐܵܘ ܐܸܡܵܬ݂ܝ ܐܝܼܬ݂ ܣܢܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܠܩܛܪܬܵܐ.

4- ܡܬܲܪܓܸܡ ܘܡܲܓܡܸܪ ܚܘܼܟܵܡܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܪ̈ܵܛܝܼܓܼܝܹܐ ܡܘܼܬܒܼܹ̈ܐ ܫܲܢ݇ܬܵܐܝܼܬ݂ ܒܝܲܕ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܐܵܦ ܡܛܲܝܒ݂ܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܠܬܲܫܪܵܪܵܐ ܫܲܢ݇ܬܵܝܵܐ ܓܲܘܵܢܵܝܵܐ ܘܬܲܫܪܵܪܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ ܕܦܵܣܸܫ ܕܪܝܼܫܵܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ܂

5- ܩܝܵܡܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ، ܐܸܢ ܡܛܲܝܸܒܼܹ̈ܐ ܝܼܠܲܝܗܝ ܝܲܬܝܼܪ ܡܼܢ ܦܲܠܓ̇ܘܼܬ݂ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ. ܘܟܠ ܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼܢ݇ ܫܩܝܼܠܹ̈ܐ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬ݂ ܙܥܘܿܪܬܵܐ (ܦܲܠܓܵܐ + 1) ܡܼܢ ܡܛܲܝܒܼܹ̈ܐ܂

6- ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܒܸܕ ܚܲܡܹܐ ܠܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ܂

7- ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܓܲܫܸܩ ܥܲܠ ܟܠܗܘܿܢ ܡܲܟܬܒܼܹ̈ܐ ܡܫܘܼܬ݂ܐܸܣܹ̈ܐ ܒܐܲܬܪܵܐ ܘܒܓܵܠܘܼܬ݂ܵܐ.

8- ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܟܵܡܹ̈ܐ ܘܐܸܣܛܪ̈ܵܛܝܼܓܼܝܹܐ ܡܲܫܩܠܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܡܫܝܼ ܠܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܕܲܪ̈ܩܘܼܒܼܠܵܝܹܐ ܥܲܡ ܗܵܝ ܕܓܵܘܵܢܵܐܝܼܬ݂، ܘܡܲܓܡܲܪܬܲܝܗܝ܂

9- ܡܲܩܸܦ ܠܟܠܗܘܿܢ ܫܘܼܬ݂ܐܵܣܹ̈ܐ ܘܡܲܟܬܒܼܹ̈ܐ ܐܵܘ ܦܲܥܘܹ̈ܐ ܵܘܣܝܥܵܬ݂ܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܒܟܠܗܘܿܢ ܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܕܐܝܼܬ݂ ܒܗܘܿܢ ܘܐܵܦ ܒܐܵܢܝܼ ܕܒܸܕ݂ ܦܵܝܫܝܼ ܡܫܘܼܬ݂ܐܸܣܹ̈ܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܥܣܝܼܪܵܝܵܐ:

ܣܝܼܥܬܵܐ ܡܵܠܘܿܟܼܲܝܬܵܐ

ܝܩܝܼܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܟܵܕܝܼܡܵܝܹ̈ܐ ܒܚܝܼܪܑܹ̈ ܘܡܸܬ݂ܦܪܫܵܢܹ̈ܐ ܒܒܵܚܫܹ̈ܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܘܡܵܢܝܼ ܕܝܼܠܲܝܗܝ ܝܲܕ݂ܘܿܥܬܵܢܹ̈ܐ ܒܐܹܣܹ̈ܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܦܵܝܫܝܼ ܡܓܘܼܒܝܹ̈ܐ ܒܝܲܕ ܡܲܟ݂ܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ܂

ܘܵܠܝܵܬ݂ܵܗ̇:

 1. ܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܡܘܼܠܟ݂ܵܢܵܐ ܠܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ܂
 2. ܛܲܝܲܡܬܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܫܹܐ ܘܬܲܪ̈ܡܝܵܬܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܡܘܼܩܪܸ̈ܒܼܹܐ ܐܸܠܲܝܗܝ ܡܼܢ ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܐܵܘ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ܂
 3. ܠܝܼܬ݂ ܫܲܪܛܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܒܩܸܢܛܪܘܿܢ.

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܚܕܲܥܣܝܼܪܵܐ:

ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܲܩܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܪ̈ܵܫܹܐ

 1. ܒܚܵܙܝܵܐ ܕܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܣܢܝܼܩܘܼܬ݂ܵܐ ܕܒܵܪ̈ܲܝ ܒܘܼܨܵܝܹܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܘܦܬ݂ܵܟ݂ܬܵܐ ܕܝܲܣܘܿܪܑܹ̈ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܸܬ݂ܡܲܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܢ݇ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ.
 2. ܡܲܩܦܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܲܝܟ݂ ܒܸܪܚܵܫܵܐ ܝܠܲܝܗܝ ܒܵܚܫܹ̈ܐ ܘܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ܂
 3. ܡܸܬ݂ܗܵܕܡܵܐ ܡܼܢ (3) ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܲܒܪܹܫܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܚܲܕ݇ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܗ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ܂

 

ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ:

ܘܵܠܝ̈ܵܬ݂ܵܗ̇ :

 1. ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܥܲܡܠܹ̈ܐ ܘܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ܂
 2. ܡܵܣܝܵܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܲܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬ݂ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܒܹܝܬ ܐܲܪ̈ܟܹܐ ܐܸܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ܂
 3. ܡܛܲܝܒܼܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܒܘܼܝܵܢܹ̈ܐ ܘܬܲܫܪܵܪܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܬܪܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ:

ܦܲܥܘܹ̈ܐ ܘܡܲܟܬܒܼܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

 1. ܗܲܝܟܠܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܚܵܒܼܹܫ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܪܹܫܵܝܵܐ ܘܣܝܼܥܵܬ݂ܵܐ ܘܡܲܟ݂ܬܒ݂ܹ̈ܐ ܡܫܘܼܬ݂ܐܸܣܹ̈ܐ.
 2. ܫܵܪܝܵܐܠܹܗ ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܥܵܒ݂ܕܘܼܬܵܢܵܝܫܐ ܕܦܵܬܹܚ ܦܲܥܘܹ̈ܐ ܒܐܲܬܪ̈ܵܘܵܬܵܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܕܐܚܲܝܝܼܢ݇ ܒܗܘܿܢ ܒܢܲܝ̈ ܥܲܡܲܢ ܒܣܲܓܝܼܐܘܼܬ݂ܵܐ ܒܵܬܲܪ ܫܩܲܠ ܡܵܠܟܼܵܢܘܼܬܵܐ ܘܲܩܒܵܠܬܵܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ܂
 3. ܦܵܐܹܫ ܡܓܘܼܒܝܵܐ ܠܚܲܕ ܡܼܢ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܪܹܫ ܦܲܥܘܵܐ ܚܲܕ݇ܬܵܐ܂
 4. ܦܲܥܘܵܐ ܡܫܘܼܬ݂ܐܸܣܵܐ ܦܵܝܸܫ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܬܠܵܬܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ:

ܡܲܒܘܼܥ ܡܵܠܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

 1. ܫܵܘܬܵܦܘܼܬ݂ܵܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ، ܘܟܦܵܝܫܵܐ ܦܣܝܼܩܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ܂
 2. ܠ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܘܡܵܘܠܕܘܵܬ݂ܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ܂
 3. ܥܘܼܕܪ̈ܵܢܹܐ ܘܗܒ݂ܲܠܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܫܲܪܛܵܐ ܡܼܢ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܘܲܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ܂
 4. ܦܵܐܹܫ ܦܬܝܼܚܵܐ ܚܘܼܫܒܵܢܵܐ ܒܲܢܟܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܫܸܡܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܘܫܩܵܠܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܢܸܦܩܹ̈ܐ

ܒܗܵܘܝܼ ܒܸܦܣܵܣܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ ܘܬܘܼܒ݂ ܪܹܫ ܡܲܟܬ݂ܒ݂ܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܘܢܵܛܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ܂

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܐܲܪܒܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ:

ܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

 1. ܕܣܸܓܼܠܹ̈ܐ ܕܬܲܫܪܵܪܹ̈ܐ ܕܡܵܘܬܒܼܹ̈ܐ ܘܦܘܼܣܩܵܢܹ̈ܐ ܒܗܵܘܲܝܼ̈ ܬܚܘܼܬ݂ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ܂  
 2. ܣܸܓܼܠܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܚܵܒ݂ܸܫ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܘܒܥܘܿܝ̈ܵܬ݂ܵܐ ܕܗܲܕܵܡܘܼܬ݂ܵܐ ܒܗܵܘܹܐ ܬܚܘܼܬ݂ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܢܵܛܲܪ ܐ݇ܪܵܙܵܐ.
 3. ܣܸܓܼܠܵܐ ܡܵܠܵܝܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܠܥܲܠ̈ܠܵܬ݂ܵܐ ܘܢܸܦܩܹ̈ܐ ܒܗܵܘܹܐ ܬܚܘܼܬ݂ ܡܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܓܹܙܲܒܼܪܵܐ.
 4. ܣܸܓܼܠܵܐ ܕܚܘܼܦܵܛܹ̈ܐ ܝܘܼܠܦܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܲܕܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܒܗܵܘܹܐ ܬܚܘܼܬ݂ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܪܹܫ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ. 
 5. ܣܸܓܼܠܵܐ ܕܡܵܐܢܹ̈ܐ ܘܡܘܼܠܟܵܢܹ̈ܐ ܒܗܵܘܹܐ ܬܚܘܼܬ݂ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬ݂ܵܐ ܕܓܹܙܲܒ݂ܪܵܐ.

 

ܡܠܘܿܐܵܐ ܚܲܡܫܲܥܣܝܼܪܵܝܵܐ:

ܫܪܵܝܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ

 1. ܦܵܐܹܫ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܫܸܪܝܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬ݂ ܫܵܠܡܘܼܬ݂ܵܐ ܕܬܪܹܝܢ ܬܘܼܠܬܹ̈ܐ ܕܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܣܝܼܥܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ ܓܘ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܥܝܵܕܵܝܵܐ ܐܵܘ ܦܪܝܼܫܵܐ܂
 2. ܟܠܲܝܗܝ ܩܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܒܵܬܲܪ ܫܪܵܝܬܹܗ ܒܸܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܫܘܼܬ݂ܐܵܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܪܹ̈ܢܹܐ ܕܲܡܝܵܢܹ̈ܐ ܒܢܝܼܫܵܐ.

ܗܲܝܟܠܵܐ ܡܛܲܟܣܵܢܵܐ

ܦܝܼܫܵܐܝܘܹܿܗ ܣܝܼܡܵܐ ܡ̣ܢ ܫܘܼܬ݂ܐܵܣܹ̈ܐ ܕܒܝܼܬ݂ܵܝܵܐ ܝܠܲܝܗܝ:

ܓܘܼܫܡܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ.

ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܕܲܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ.

ܡܲܟܬܒܼܵܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܢܵܝܵܐ.

ܓܘܼܫܡܵܐ ܕܒܵܚܘܿܪܹ̈ܐ.

 ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܵܠܘܿܟܼܘܼܬ݂ܵܐ.

ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܕܘܼܪ̈ܵܫܹܐ ܘܒܘܼܨܵܝܹ̈ܐ. ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܝܘܼܕ݂ܵܥܵܐ܂